طلایی شدن بانوان پاراتنیس همدان در لیگ برتر - برگزیده ها