طرح چهاربندی چین برای حل مشکلات افغانستان - برگزیده ها