طرح ضربتی واکسیناسیون دانش‌آموزان به قطع زنجیره کرونا کمک می کند - برگزیده ها