طرح اسامی 9 تن برای نخست وزیری عراق در نشست احزاب شیعه و توافق اولیه بر سر العبادی و العیدانی - برگزیده ها