طرح‌های پیشنهادی به دولت در حزب مؤتلفه تدوین می‌شود - برگزیده ها