طباطبایی: نتایج کاراته در خور نام ایران نبود/ نسبت به آینده خوشبینم - برگزیده ها