طباطبایی: بازی‌های کشورهای اسلامی کم‌تر از قهرمانی جهان نیست - برگزیده ها