طالبان: در محل ترور الظواهری هیچ جسدی پیدا نکردیم - برگزیده ها