طالبان از مرگ سرکرده داعش در افغانستان خبر داد - برگزیده ها