طالبان از ترکیه خواست اداره فرودگاه کابل را بر عهده بگیرد - برگزیده ها