ضرورت پیگیری پرداخت هزینه مبارزه با مواد مخدر ایران در مسیر تزانزیت توسط جوامع بین‌المللی - برگزیده ها