ضرورت پرداخت حقوق عادلانه به پرستاران - برگزیده ها