ضربه مالی «سخت» اتحادیه اروپا به مجارستان - برگزیده ها