ضبط تله تئاتر «شام یکشنبه» با بازی ایوب آقاخانی و الناز حبیبی - برگزیده ها