صنعت داروسازی سودآوری ندارد/ دولت و مجلس باید حمایت کنند - برگزیده ها