صندوق پژوهش و فناوری نیرو تشکیل می‌شود - برگزیده ها