صدور سالانه ۲ میلیون گواهی از سوی پزشکی قانونی/ نزاع و تصادفات در صدر معاینات - برگزیده ها