صبر و بردباری رمز میلیاردر شدن من بود - برگزیده ها