صباح زنگنه: پیشرفت در مذاکرات تهران ـ ریاض عمیق نیست - برگزیده ها