صالحی: ۲ میلیون تقاضای مردمی در دور اول سفرهای استانی مطرح شد - برگزیده ها