صادر نشدن ویزای لهستان برای دو ملی پوش هندبال - برگزیده ها