شیوع زیرسویه اُمیکرون در ۲ شهر مهم چین - برگزیده ها