شک و تردید هایی که ما را به بیراهه می کشاند - برگزیده ها