شکایت خانواده نزار بنات علیه تشکیلات خودگردان فلسطین به محاکم اروپایی - برگزیده ها