شکایت تیم راگبی ایران از بازیکنان چند ملیتی قطر به کنفدراسیون آسیا - برگزیده ها