شکایت ترامپ از کمیته تحقیقات شورش کنگره - برگزیده ها