شهردار تهران، جانشین وزیر کشور در مدیریت بحران پایتخت باشد - برگزیده ها