شهرداری منطقه ۲۲ «معین» برگزاری مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی - برگزیده ها