شهدا در عین مظلومیت در اوج اقتدار هستند - برگزیده ها