شهاب زاهدی در پرسپولیس، لوکادیا در ترکیه؟ - برگزیده ها