شرایط سخت شناگران معلول برای شرکت در بازیهای کشورهای اسلامی - برگزیده ها