شرایط خاص تهران و ضرورت توجه به مدیریت بحران جامعه‌محور - برگزیده ها