شادی را مهمان خانه ام کردم و ثروتمند شدم - برگزیده ها