شاخص سهام در بازارهای جهانی شدیدا کاهش یافت - برگزیده ها