سید ستار صید سهمیه المپیک زمستانی را کسب کرد - برگزیده ها