سیب سرخ آرزوهایم را از باغ چیدم و میلیاردر شدم - برگزیده ها