سوختگی کودک اهوازی به دلیل قصور پزشکی/ دادستان ورود کرد - برگزیده ها