سهم ۱۲ درصدی صنایع غذایی و آشامیدنی از کل صنعت - برگزیده ها