سقوط هولناکِ وسیله شهربازی با ۵۰ سرنشین در پنجاب هند - برگزیده ها