سفیر عربستان در بیروت، میقاتی را به افطاری دعوت کرد - برگزیده ها