سفیر دولت غنی در روسیه از موضع مسکو در قبال طالبان قدردانی کرد - برگزیده ها