سفر بایدن به منطقه؛ بُرد تبلیغاتی برای تکمیل پروژه عادی سازی روابط با اسرائیل - برگزیده ها