سرمربی سابق هاکی سالنی ایران، هدایت قزاقستان را برعهده گرفت - برگزیده ها