سرباز مازندرانی با اهداء اعضای بدنش به ۱۱ بیمار جان دوباره بخشید  - برگزیده ها