سخنگوی کمیسیون کشاورزی: آفت پروانه برگ‌خوار با برگ‌ریزان از بین می‌رود - برگزیده ها