سخنگوی دولت: محاکم صالح به وضعیت اموال به غارت رفته مردم ایران توسط رژیم پهلوی رسیدگی کنند - برگزیده ها