سجادی: ورزش عاری از سیاست، شعار زیبایی است - برگزیده ها