ستاره والیبال به ایران برگشت/ محمد موسوی در تمرین پیکان - برگزیده ها