ستاره والیبال آمریکا از تیم عبادی پور جدا شد - برگزیده ها