سالن‌های ورزشی سرد و شرایط سخت ورزشکاران ناشنوا - برگزیده ها